VASP 6,19,20,21

VASP 21
VASP 6

VASP  6,19,20,21

Brazil

21:

 • plastic
 • flat base
 • string pull
 • straight cut

6:

 • plastic
 • flat base
 • string pull
 • straight cut
 • manufacturer on base:                                   

19:

 • plastic
 • flat base
 • string pull
 • straight cut
 • manufacturer on base:                                    

VASP 19
VASP 20

20:

 • plastic
 • flat base
 • string pull
 • straight cut
 • manufacturer in front:

                                                     vertical