UTA 5

UTA 5
UTA 5 back

UTA Union des Transports Aerien 5

France

 

 

  • glossy paper
  • pointy bottom
  • straight cut