UTA 5

UTA 5
UTA 5 back

UTA 5

Union des Transports Aerien

France

 

  • glossy paper
  • pointy bottom
  • straight cut