UTA 3

UTA 3
UTA 3 back

UTA Union des Transports Aerien 3

France

 

 

  • glossy paper
  • pointy bottom
  • straight cut