Monarch Airlines 3,5,6,11,13

Monarch 3,5,6,11
Monarch 13

Monarch Airlines   3,5,6,11,13

United Kingdom

 

5:

  • paper
  • pointy bottom
  • straight cut

 

3,6:

  • glossy paper 
  • pointy bottom
  • straight cut

             3: size:    15,3 cm x 26,3 cm

             6: size:    14,8 cm x 25,5 cm

           13: size:    13,9 cm x 27,9 cm

 

11:

  • recycled paper
  • pointy bottom
  • straight cut