Hamburg International 4

Hamburg 4
Hamburg 4 back

Hamburg  International 4

Germany

 

 

  • paper 
  • pointy bottom
  • straight cut