Germanwings 7,8,9

Germanwings 7
Germanwings 9

Germanwings 7,8,9

Germany

 

 

 

7:

  • glossy paper 
  • pointy bottom
  • straight cut

 

9:

  • glossy paper 
  • flat base
  • straight cut

 

8:

  • glossy paper 
  • flat base
  • straight cut

       „Keine…“ / „Manchmal…“

 

Germanwings 7 back
Germanwings 9 back
Germanwings 8
Germanwings 8 back