City Bird 2

City Bird 2
City Bird 2 back

City Bird 2

Belgium

 

  • glossy paper
  • pointy bottom
  • zigzag cut