China Southwest 2,5,6,7

China Southwest 2
China Southwest 7

China Southwest Airlines  2,5,6,7

China

 

 

 

 

2,7:  „R“ straight          

  • paper       
  • pointy bottom             
  • straight cut 

          2:   logo   3,2 cm

          7:   logo   2,8 cm

         

 

China Southwest 2,7 back
logo size: 7: 2,8 cm & 2: 3,2 cm
China Southwest 5
China Southwest 6

5,6: „R“ rounded 

  • paper               
  • pointy bottom         
  • tear off tab                          
  • straight cut              

          5: short tear off tab

          6: wide tear off tab

 

China Southwest 5 back
China Southwest 6 back