Air Baltic 1

Baltic 1
Baltic 1 back

Air Baltic 1

Latvia  • glossy paper
  • pointy bottom
  • zigzag cut