AirKenya Express 1,2

AirKenya 1
AirKenya 2

AirKenya Express 1,2

Kenya

 

 

 

1:

  • glossy paper
  • pointy bottom
  • peel off sticky strip
  • straight cut

 

2:

  • paper
  • pointy bottom
  • peel off sticky strip
  • straight cut
AirKenya 1 back
AirKenya 2 back