Wideroe 1,5

Wideroe 1
Wideroe 1 back

Wideroe 1

Norway

 

 

 • glossy paper
 • size: 26,0 cm x 17,2 cm
 • pointy bottom
 • straight cut
 • frame front: 15,7 cm x 20,7 cm
 • frame back: 15,0 cm x 20,7 cm
Wideroe 5
Wideroe 5 back

Wideroe 5

Norway

 

 

 • glossy paper
 • size: 25,9 cm x 17,0 cm
 • pointy bottom
 • straight cut
 • frame front: 15,7 cm x 21,3 cm
 • frame back: 15,7 cm x 21,3 cm