UTA 8,10

UTA 8
UTA 8 back

UTA  8,10                         

Union des Transports Aerien

France           

 

8:

  • glossy paper
  • pointy bottom
  • nothing printed on back
  • straight cut

 

10:

  • glossy paper
  • flat base with coversheet
  • nothing printed on back
  • manufacturer on base
  • straight cut

 

UTA 10
UTA 10 back