Air Berlin 12,15,16

Air Berlin 12,15,16
Air Berlin 12,15,16 back

Air Berlin 12,15,16

Germany

 

 

12:

  • glossy paper 
  • pointy bottom
  • straight cut

          size: 23,7 cm x 13,2 cm

 

 

15,16:

  • glossy paper 
  • pointy bottom
  • straight cut

          size: 24,0 cm x 12,1 cm

         16: bold letters