Aeroflot Airlines 1,40,49

Aeroflot 1
Aeroflot 40

Aeroflot 1,40,49

Russia

 

 

1,40,49:

  • paper
  • pointy bottom
  • straight cut

         1:  logo 2,5 cm

       40:  logo 4,7 cm

       49:  logo 5,3 cm

Aeroflot 49