Hamburg  International 4

Germany

 

paper bag

pointy bottom

straight cut